Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Tidsbegränsat återreseförbud vid våldtäkt för åttabarnspappa


KULTURBERIKNING 58-årige Hussameldin Ibaid, boendes i Kalmar som är en statslös man med åtta barn i Sverige utvisades på livstid av Kalmars tingsrätt eftersom han begått en våldtäkt.

Hovrätten poängterar att huvudregeln är att återreseförbudet ska tidsbegränsas och ändrar så att mannen kan resa tillbaka till Sverige 2017.

Tingsrätten dömde 58-årige Hussameldin Ibaid för våldtäkt till ett och ett halvt års fängelse. Hussameldin Ibaid har sin familj i Sverige, yngsta barnet är 15 år, men är inte svensk medborgare. Han våldtog en svensk kvinnlig bekant när hon var hemma hos honom och drack vin.

Tingsrätten konstaterade att Hussameldin Ibaid är statslös och därför får utvisas ur Sverige om han – som i detta fall – döms för ett brott som kan leda till fängelse och han döms till svårare påföljd än böter.

Vidare ska en domstol när den överväger om utvisning ska ske ska även ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället varvid särskilt ska beaktas bland annat om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen samt hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

Sammantaget ansåg tingsrätten att trots att Hussameldin Ibaid har åtta barn i Sverige finns det inte hinder för utvisning. Han utvisades på livstid. Påföljden sänks eftersom han kan antas lida men av detta.

Även hovrätten anser vid en samlad bedömning att den brottslighet som Hussameldin Ibaid gjort sig skyldig till är sådan att det föreligger en presumtion för att han ska utvisas. Av praxis följer att återreseförbud i samband med utvisning som huvudregel skall tidsbegränsas.

Då hovrätten inte anser att den brottslighet som Hussameldin Ibaid befunnits skyldig till som särskilt allvarlig tidsbegränsades därför återreseförbudet till 2017.

Två av juristdomarna, Ulf Johansson och Annika Sundström är skiljaktiga och uppger att de vill upphäva utvisningen och i anledning därav skärpa fängelsestraffet.

Ur domen:
Av verkställd personutredning framgår att Hussameldin Fares Ibaid, som lever ensam, kom till Sverige 2009 som anhöriginvandrare. Han har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige och har läst svenska vid komvux under ett års tid, men blev inte godkänd på kurs B i svenska. Han förbereds genom arbetsförmedlingen försorg för att komma ut på arbetsmarknaden.

Hussameldin Fares Ibaid har vid huvudförhandlingen i hovrätten tillagt att han har mer eller mindre daglig kontakt med sina barn och att han har för avsikt att återförenas med sin tidigare hustru och barnen i Norrköping. Fyra av de övriga barnen bor i Kalmar och två på annat håll i Sverige. Han har fem barnbarn i Sverige och saknar nätverk utanför Sverige.

Migrationsverket har i yttrande anfört att den allmänna situationen i Irak inte är skyddsgrundande i sig, inte heller för statslösa palestinier och att verket, mot bakgrund av att Hussameldin Fares Ibaid inte har åberopat skyddsskäl mot Irak aldrig prövat hans eventuella skyddsbehov samt att det mot bakgrund härav inte synes föreligga hinder i utlänningslagen mot att genomföra ett utvisningsbeslut.

Göta hovrätt dömer:

 • Hussameldin Fares Ibaid 1954-09-08 Ståthållaregatan 45 i Kalmar, statslös medborgare med tolkbehov på arabiska, till fängelse i 1 år 6 månader för våldtäkt. Han förbjuds att återvända till Sverige före den 11 oktober 2017.
 • Mål nr B 2508-12

 • kokoo

  Mycket synd om denna man, han vill naturligtvis  vara kvar i vårt land så han kan berika Sverige med fler avkommor , och själv roa sig med nya våldtäkter. Inga försörjningsproblem varken för barnen eller sig själv. VI Svenskar BETALAR !!

 • tokeskil

  Hovrätten anser inte att brottsligheten varit särskillt allvarlig .Deras IQ måste ligga på den absoluta nollpunkten .

 • http://friatider.se/ Allan Sethsson

  Tidsbegränsa utvisningen till år 5000 då!

 • kripokommissar

  Vad är bäst; kort fängelsestraff och utvisning eller längre fängelsestraff och ingen utvisning?  Jag vet inte själv.

 • FranzJosefStrauss

  Vilket slödder vi släpper in i detta landet. Undrar hur bra våldtäktsmannen varit på att vara en förebild för sina barn?