Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Migrationsöverdomstolen ger en 21-årig Afghan ny prövning


ASYLINVASIONEN 21-årige Farhad Hajizada från Afghanistan nekades uppehållstillstånd av Migrationsverket i juli 2010. Migrationsdomstolen avslog överklagandet och Migrationsöverdomstolen, MiÖD, meddelade inte prövningstillstånd.

Han menade därefter att det fanns hinder mot verkställighet men verket beviljade inte mannen någon ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Migrationsdomstolen avslog överklagandet. MiÖD konstaterar att det lagakraftvunna utvisningsbeslutet är från mars 2011. I ansökan om verkställighetshinder åberopar dock Farhad Hajizada en omständighet som inträffat i juni 2011.

Enligt ett sekretessbelagt stycke i migrationsdomstolens dom ansågs omständigheten ny men att Farhad Hajizada inte visat giltig ursäkt till varför han inte anfört omständigheten tidigare.

Texten nedan står med i beslutet som tydligen ska vara sekretessbelagt, eller så kan det vara det han uppgav som asylskäl för i första ansökningarna.

Farhad Hajizada har härefter anfört i huvudsak följande hinder mot att verkställa beslutet att utvisa honom. Han kom redan i Afghanistan i kontakt med religiös litteratur. Han delade ut och sålde religiösa böcker. I samband med detta greps han och misshandlades svårt.

Skulle inte förvåna mig att han nu upptäckt att han är homosexuell och kan omöjligt åka tillbaka till Afghanistan då det inte finns några homosexuella muslimer i sitt hemland.

MiÖD finner dock att det inte finns någon generell tidsgräns för åberopande av nya omständigheter som uppkommit efter det att grundärendet om uppehållstillstånd slutligt har avgjorts, se MIG 2011:22, varför man inte heller kan krävs giltig ursäkt.

MiÖD finner att migrationsdomstolen tillämpat rekvisitet giltig ursäkt i ett fall då det varken enligt lagtextens ordalydelse eller praxis är tillämpbart och att denna brist är så allvarlig att den utgör en uppenbar felaktig rättstillämpning. MiÖD återförvisar därför målet åter till migrationsdomstolen.

Migrationsöverdomstolen ger:

 • Farhad Hajizada 1991-03-24 i Göteborg en ny chans på skattebetalarnas kostnad.
 • Mål nr UM 7546-12

 • SM811

  Hans version är lögn och utvisning skall verkställas omedelbart.

 • Oberst

  Return to sender.

 • Bolivera

  Varfor laggs inte dessa verk ner?Det ar ju onodiga utgifter 
  eftersm resultatet alltid blir det samma.